Nákupní košík
0 Kč

Kupní smlouva

Kupní smlouva se uzavírá mezi kupujícím a prodávajícím na základě závazné objednávky zboží v internetovém obchodě "www.iaqua.cz" a jejího potvrzením prodávajícím.

 

Informace o obchodních podmínkách a uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není jinak stanoveno doplňující informací. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto reklamační a obchodní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Internetový obchod  www.iaqua.cz  poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na výměnu, nebo vrácení zboží a to i bez udání důvodu. Zboží, které již bylo zákazníkem v průběhu prvních 14-ti dnů od koupi užíváno - uhradí zákazník vzniklé náklady spojené s opotřebením a demontáží příslušnou osobou k tomu určenou. Tato lhůta se nevztahuje na zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno dle přání zákazníka a na zboží, které bylo poškozeno.

Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před odeslání zboží. Zboží zašlete zpět na níže uvedenou adresu. Pokud bude zasláno zpět formou dobírky nebude přijato. Bude-li zboží v pořádku, peníze za zboží včetně poštovného - pokud bylo účtováno k ceně zboží - budou kupujícímu vráceny poštovní poukázkou, nebo bezhotovostně na účet a to v zákonné době do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Záruční doba

Na zboží se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců pokud není stanoveno jinak. Pokud je stanoveno jinak, jsou podmínky uvedeny v záručním listě. Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, začne záruční doba běžet po převzetí nového zboží kupujícím. Na kvalitu vody z Vašeho filtračního zařízení poskytujeme neomezenou záruku pouze v případě, že úpravny vody budou pravidelně servisovány našimi profesionálně vyškolenými techniky.

V případě špatné "neodborné" instalace filtračního zařízení, zákazník ztrácí záruku na filtrační zařízení zakoupené přes internetový e-shop "www.iaqua.cz".

 

Záruční list

Při prodeji zboží, prodávající firmy "iAqua", poskytuje záruční dobu písemnou formou a to záručním listem. Na uplatnění záruky slouží záruční list, nebo doklad o koupi zboží. Pokud je poskytována delší než zákonem stanovená doba 24 měsíců, je to vždy uvedeno v záručním listě. Záruční list musí obsahovat název, obchodní jméno firmy, IČO a adresu.

 

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je nutno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

 

Reklamace

V případě závady, která se projeví na výrobku  v záruční době, se budeme snažit o odstranění závady v co nejkratší možné době. V případě zaslání reklamovaného zboží, přiložte k výrobku záruční list nebo doklad o prodeji. Bez těchto dokladů nelze reklamaci přijmout.

Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před odeslání zboží. Zboží zašlete zpět v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, záručního listu, návodu popřípadě dárků, které byly se zbožím zaslány atd. a s originálním dokladem o koupi na níže uvedenou adresu.  Pokud  bude zasláno zpět formou dobírky nebude přijato. Bude-li zboží v pořádku, peníze za zboží včetně poštovného - pokud bylo účtováno k ceně - budou kupujícímu vráceny poštovní poukázkou, nebo bezhotovostně na účet a to v zákonné době do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Rozsah záruky

Na závady vzniklé běžným užíváním se záruka neposkytuje.  Záruka se neposkytuje na závady vzniklé vinou zákazníka (mechanické poškození). U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a podle tohoto vše následně řídit.. Na závady vzniklé nesprávným používáním se záruka nevztahuje. Záruka zaniká jakýmkoliv zásahem do stroje nebo havárii, která nebyla zapříčiněna
výrobcem. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.

 

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění. Pokud se reklamace do této doby nevyřídí,má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. Toto rozhodnutí je zcela na spotřebiteli. 

  

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu splatnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Přenesená daňová povinnost

V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce ("kupující"), pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  Prodávající je povinen vystavit plátci DPH daňový doklad s cenou bez daně! Kupující je povinen přiznat a zaplatit daň z uskutečněného plnění a doplnit ji do daňového dokladu.

Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, není v postavení osoby povinné k dani a tedy v tomto případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti.

Více v zákoně §92a (obecná pravidla) a v § 92b až § 92e zákona o DPH.

 

Přečtením výše zmíněných obchodních podmínek e-shopu iAQUA zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.